ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR RESCH & 3 GMBH/S.R.L.

1. Giltighetsområde - Avtalstyp

1.1 Dessa försäljningsvillkor för försäljningen av maskiner, anläggningar och reservdelar (härefter kallade „produkter“) från Fa. Resch & 3 S.r.l. (härefter kallade „Resch“ ), gäller uteslutande, såvida de inte ändras genom uttryckligen skriftlig överenskommelse mellan parterna.

1.2 Med förmedlandet av att köperbjudandet antagits eller en beställning till Resch gäller de föreliggande avtalsvillkoren som godkända av köparen och således bindande.

1.3 I det mellan parterna föreliggande rättsförhållandet handlar det om ett köpeavtal. En eventuell montering, vilken köparen uttryckligen ansökt om och som utförs av personal från Resch och/eller anlitat företag, utgör endast en tilläggstjänst, och är uteslutet utan föreliggandet av ett köpeavtal.


2. Affärsuppgörelse - Produktegenskaper

2.1 Vid skriftligt accepterande och bekräftelse från köparen av det av denne skriftligen mottagna erbjudandet från Resch, utgör detta från mottagande av detsamma genom Resch ett oåterkalleligt köperbjudande.

2.2 Direktbeställningar från köparen måste ske skriftligt och förmedlas från köparen till Resch, som efter en tidsfrist om (5) dagar från mottagandet utgör ett oåterkalleligt köperbjudande; dessa gäller dock endast som antagna om skriftligt bekräftade från Resch. Bekräftelsen från Resch sker per brev, fax och/eller E-postmeddelande.

2.3 Mängd, kvalitet och beskrivning samt eventuell specifikation och tekniska produktdata motsvarar erbjudandet från Resch (om det skriftligen accepteras av köparen) eller köparens beställning (om denna skriftligen accepteras av Resch), samt det av Resch påföljande framtagna uppställningsschemat (om detta skriftligen accepteras av köparen). Eventuella brister, vilka kan återföras till av köparen felaktiga överföranden till Resch av tekniska produktionsdata, som t.ex. mått, markbeskaffenhet o.s.v. går uteslutande på köparens bekostnad.

2.4 Alla försäljningsunderlag, specifikationer och prislistor ska behandlas med strikt förtroende och får inte visas för tredje part. Upphovsrätten till försäljningsunderlaget och prospekt i pappers- och digital form, mönster, planer och ritningar, samt motsvarande tillhörande immateriella rättigheter, inklusive varje bifogat dokument beträffande beställningars anbud och antaganden, så som bilder, tekniska ritningar och uppgifter, tillhör uteslutande Resch.

2.5 Resch förbehåller sig rätten att ändra produkter i avseende på specifikation och/eller funktion under tillverkningsprocessen, såvida det genom dessa ändringar inte uppstår någon försämring i kvalitet och användbarhet.

2.6 Efter eget bedömande förbehåller sig Resch möjligheten att anta eventuella ändringsönskemål som förmedlas av köparen skriftligen efter mottagande av anbudsacceptans som följt genom Resch enligt Art. 2.1 eller efter att femdagarsfristen utgått enligt föregående Art. 2.2. Detta sker under hänsynstagande till redan föreliggande produktionsframsteg hos den beställda produkten. Resch ska i tid informera köparen om att eventuellt antagande om önskemål om ändringar, oberoende av omständigheter, betraktas som avslagen i händelse av avsaknad av återanmälan efter tidsfrist inom två dagar från mottagande av motsvarande förfrågan. Eventuella omkostnader och övriga extrakostnader, som uppkommer p.g.a. den ansökta ändringen och/eller tillägg, ska utan undantag betalas av köparen.

2.7 Kunden tar uttryckligen till sin kännedom, att det vid nästan alla Resch-produkter handlar om maskiner och anläggningar, som faller under användningsområdet för de europeiska CE-riktlinjerna 98/37/EG und 2006/42/EG och således bär kännetecknet CE och motsvarar de harmoniserade europeiska säkerhetsbestämmelserna för produkter. Förbehållet avvikande skriftliga överenskommelser mellan parterna, tar Resch inte i något fall ansvar för nationella normer och bestämmelser inom länder som inte är medlemmar i EU gällande tillverkning, idrifttagande, återförsäljning osv. av maskiner och produkter på leverans- eller bestämmelseort.


3. Priser – Leverans – Köparens skyldigheter

3.1 Alla priser motsvarar uppgifterna som finns i respektive antagande av anbudsbekräftelsen, resp. antagande av beställningen, eller den vid denna tidpunkt gällande prislistan från Resch. Priserna är exklusive moms. De gäller i avsaknad av särskild överenskommelse „ex works Resch & 3 S.r.l.- Blumau/Prato all’Isarco (BZ/Italia)“ enligt Incoterms 2000 för internationell handel, resp. „frei Lager Resch & 3 S.r.l.- Blumau/Prato all’Isarco (BZ/Italia)“ för nationell handel och inbegriper således aldrig kostnader för transport, försäkring, förpackning och övriga avgifter.

3.2 De priser som anges i erbjudanden och bekräftelser baserar sig uteslutande på de däri angivna produkterna; eventuella tilläggs- och monteringsuppdrag, vilka förmedlas till Resch efter avslut av köpeavtal, baseras på de priser som gäller vid tidpunkten för genomförandet av motsvarande produktion, resp. arbeten.

3.3 Resch förbehåller sig rätten att, efter att köparen meddelats i god tid, och före överlämnandet av produkten, höja köppriset på det sätt som krävs p.g.a. den allmänna, utom kontroll, stående prisutvecklingen (växelkurser, valutaregleringar, bevisad höjning av kostnader för material, råämnen och tillverkning) eller p.g.a. ändring av datum för överlämnande.

3.4 Förbehållet avvikande överenskommelser mellan parterna är de tidpunkter i erbjudanden och bekräftelser som anges för överlämnande av indikativ karaktär och är därför inte bindande och således befrias Resch från allt ansvar vid försenad överlämning. Även vid förbindligt antagna överlämningsterminer är Resch befriat från ansvar vid förseningar, vilka beror på tillfälligheter, Force Majeure och händelser som Resch inte kan beskyllas för. Hit räknas även fall där tredje part kan belastas; köparen vet att vissa råmaterial som används av Resch i produktion och distribution levereras av tredje part. Ansvaret för förseningar i överlämnande är uteslutet, när sådan försening beror på köparens önskemål om ändringar som antagits av Resch. Resch förbehåller sig ytterligare möjligheten att genomföra delleveranser, varvid i detta fall ansvaret för försenad leverans för de ännu inte överlämnade produkterna är uteslutet.

3.5 Oberoende av särskilda överenskommelser följer överlämnandet “ex works Resch & 3 S.r.l.- Blumau/Prato all’Isarco (BZ/Italia)“ enligt Incoterms 2000 för internationell handel resp. „frei Lager Resch & 3 S.r.l.- Blumau/Prato all’Isarco (BZ/Italia)“ för nationell handel. Tidpunkten för överlämnandet gäller som uppfyllt vid tidpunkten för det skriftliga meddelandet till köparen för försändelseberedskap. Inför den överenskomna tidpunkten för överlämnandet (leveransdatum) samt hämtnings-, försändelseberedskap måste anmälda produkter avhämtas av köparen inom en vecka. Annars har Resch rätten att efter egen bedömning lagra produkterna på köparens bekostnad och risk samt, med tillägg av en lagringsavgift på 0,5 av köppriset per vecka, fakturera köparen detta i enlighet med „ex works Resch & 3 S.r.l. - Blumau/Prato all’Isarco (BZ/Italia)“ enligt Incoterms 2000 för internationella handelsaffärer resp. „frei Lager Resch & 3 S.r.l.- Blumau/Prato all’Isarco (BZ/Italia)“ för nationella handelsaffärer levererade till köparen.

3.6 Vid leveranser med montering/installation förpliktigar sig köparen under eget ansvar att sörja för säkerheten på platsen för montering och i hänseende se till att alla juridiska bestämmelser hålls. De medarbetare från Resch och/eller anlitade företag som ska arbeta med monteringen måste infinna sig i rätt tid och antal på platsen för monteringen. Ström, tryckluft, vatten, ytterligare drift- och drivmedel, samt de material (ex. trä) som ska bearbetas, nödvändiga verktyg ska ställas till förfogande av köparen, och tillgängligheten till monteringsplatsen ska säkerställas. Skulle montering av det köpta föremålet av någon anledning, som inte Resch utan köparen är skyldig till, inte ske eller inte avslutas, har Resch rätten att fakturera det totala arbetet i enlighet med köpeavtalet. Resch förbehåller sig rättigheten att fördela såväl det totala som även det delvis utförda monteringsarbetet på en eller flera andra företagare. Förbehållet ansvaret för uppsåt och grov vårdslöshet, befriar köparen Resch uttryckligen från ansvar för direkta skador mot personer och/eller saker under utövandet av avtalsenliga monteringssysslor, inklusive ansvaret för skador som uppstår genom deras anställda och/eller medarbetare. Vidare, alltid förbehållet ansvaret för uppsåt och grov vårdslöshet, befriar köparen Resch uttryckligen från ansvaret för indirekta skador, som t.ex. förlorad vinst, förlorande räntor, produktionsbortfall.


4. Betalningsvillkor

4.1 Oberoende av avvikande överenskommelser måste betalning ske utan fördröjning inom och senast vid den av parterna fastställda tidsfristen, vilken som ska ses som värdefull och fast fördelaktig för Resch. Betalningarna måste ske till banksätet för Resch. Det kan överenskommas mellan parterna att, köparen betalar via sin bank, eller annan av Resch accepterad bank, och att en bankgaranti och/eller försäkringsgaranti och/eller ackrediterade dokument öppnas. I händelse av ackrediterade dokument är det fastställt att öppnandet av ackrediterade dokument ska ske i enlighet med Enhetliga Regler för Remburser, revision 1993, ICC-publikation Nr. 500.

4.2 Vid överskridande av betalningsfrist ska ränta enligt Art. 4 och Art. 5 i det italienska lagdekretet Nr. 231/2002, i omsättande av det europeiska direktivet 2000/35/EG, i belopp av den aktuella europeiska räntesatsen EURIBOR 6 månader + 7 %, upprättas, i tillägg till alla med denna betalningsindrivning förbundna kostnader och omkostnader.

4.3 Det står Resch fritt att när som helst avbryta eller annullera utförandet av köpet eller även ändra betalningsvillkoren, om, efter deras bedömning, omständigheterna för köparens betalningsmöjlighet försämras; i den händelse köparen vid tidpunkten för överlämnandet av produkten ännu inte erlagt sina betalningsskyldigheter ( t.ex. förskottsbetalning, betalning av tidigare leveranser, avtalsenliga säkerställanden), har Resch möjligheten att – utan att detta medför några belopp eller summor för skadeersättningar för köparen – underordna överlämnandet av varan varje ännu obetald räkning.

4.4 I händelse av att, köparen inte punktligt betalar det överenskomna priset, upplöses avtalet automatiskt på grund av köparens skulder; i händelse av överenskomna delbetalningar fråntas köparen automatiskt sina tidsmässiga förmåner, utan att meddelande behöver följa. Resch har således rätten att omedelbart kräva betalning för samtliga genomförda leveranser, förbehållet rätten av högre skadeersättning.

4.5 Klagomål eller invändningar berättigar inte köparen till att hoppa över eller senarelägga betalningar. Köparen kan inte på något sätt hävda invändningar eller klagomål gentemot Resch, så länge denne inte fullgjort varje utsatt betalning, inklusive betalning av varan klagomålet handlar om.

4.6 Skulle det vara överenskommet att Resch tar kostnader för tull och införsel i bestämningslandet, ska eventuella prishöjningar av dessa kostnader som uppkommer under tiden från antagande av anbudsbekräftelse eller beställning till leverans av produkt betalas av köparen. Alla övriga med köpeavtalet förbundna avgifter, skatter och kostnader betalas av köparen.


5. Juridisk garanti

5.1 Köparen förpliktigar sig att kontrollera produkterna vid avlastningen från transportmedlen och att skriftligen åberopa brister senast och inom 8 dagar från mottagande av produkterna. Detta ska ske per fax eller per rekommenderat brev med svart, varvid transportdokumentet och en konkret beskrivning av bristens art ska bifogas. Vid övertagandet av montering/installationsarbeten avseende de levererade produkterna genom Resch tar parterna vid fullständigt eller delvist slutförande av montering/installationsarbeten fram ett formellt besiktningsprotokoll. Brister som fastställs under besiktningen hävs så snabbt som möjligt av Resch för att säkerställa det avtalade idrifttagandet. I händelse av dolda brister måste invändning följa inom 8 dagar från upptäckandet av bristen; preskriptionstiden påverkas inte av detta. För åberopade brister som inte sker inom de nämnda tidsfristerna övertar Resch inget ansvar.

5.2 Garantin enligt föregående artikel är utesluten i följande fall:

Brister, som kan återföras på inkorrekt genomförd transport och felaktig lagring av produkt;
Brister, som kan återföras på att anvisningarna för avsedd montering, drift eller underhåll, särskilt vid felaktigt eller regelvidrigt användande, inte tillämpats;
Brister eller avvikelser, som kan återföras till felaktig angivelse av tekniska produktionsdata från köparen;
Vid slitage, som även är oundvikligt vid ändamålsenligt och sakenligt användande (naturligt slitage), detta gäller framförallt slitdelar som löprullar, bandsågblad, kilremmar, koppling, motor och hydraulfilter, lager, löprullar, ledningselement, avstrykare (filt, nylon, mässing) kugghjul och kedjor, energikedjor, slangar, packningar, däck och bromsar och liknande;
Brister eller avvikelser hos produkter från Resch, på vilka av Resch inte tillåtna ändringar/reparationer/tillbehör/utbyten utförts och genomförts av tredje part.

5.3 På grund av inträffad anmälan har Resch efter eget bedömande och oberoende av nödvändigheten av antagandet av bristen, möjligheten att antingen ersätta och/eller reparera bristen eller reducera priset. Det är dessutom uteslutande möjligt av Resch, att kontrollera de bristfälliga produkterna på plats eller att kräva att dessa returneras på köparens bekostnad. De reklamerade produkterna kan endast returneras till Resch i händelse av uttrycklig fullmakt.

5.4 Sakgarantin begränsar sig enligt val av Resch, till utbyte av produkten, reparation, prisreducering, eller återpassning av priset; varje ytterligare förpliktelse för direkta eller indirekta skador, inklusive förlorad vinst, är utesluten.


6. Egendomsförbehåll

6.1 De av Resch levererade och, i förekommande fall, monterade produkterna förblir i deras ägo, tills dess att köparen fullständigt erlagt full betalning för köpets kostnad inklusive alla övriga krav som uppkommit ur den löpande affärsförbindelsen. Äganderätten kvarstår även så länge den växel eller de checkar som överlämnats till Resch inte fullständigt lösts in.


7. Tillämpad lag– Domstol

7.1 För dessa Allmänna Försäljningsvillkor och samtliga juridiska förhållanden mellan Resch och köparen gäller uteslutande italiensk lag. Tillämpandet av UNCITRAL-överenskommelsen från Förenta Nationerna gällande avtal om internationell varuhandel är i samförstånd utesluten.

7.2 Parterna har kommit överens om att uteslutande domstol för alla tvister gällande föreliggande avtal, är domstolen i Bozen, (Italia).

7.3 Detta kontrakt upprättades på tyska och har översatts till svenska. I händelse av diskrepans gäller den tyska originalversionen.


Köparen förklarar i laga kraft, att vara införstådd med försäljarens Allmänna Försäljningsvillkor och att varje klausul i denna har förhandlats fram mellan parterna och följaktligen är uttryckligen antagen av köparen.