A RESCH & 3 GMBH/S.R.L. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEI

1. Érvényességi terület - Szerződéstípus

1.1 Ezek a Resch & 3 S.r.l. (a továbbiakban „Resch“) által értékesített gépekre, berendezésekre és pótalkatrészekre (a továbbiakban „Termékek“) vonatkozó értékesítési feltételek kizárólag akkor érvényesek, ha azok a felek közötti kifejezett írásos megállapodás révén nem lettek módosítva.

1.2 A vételi ajánlat elfogadásának továbbításával vagy a Resch számára leadott rendeléssel a vevő ezeket az értékesítési feltételeket egyszersmind elfogadja és kötelező érvényűnek tartja.

1.3 A felek között fennálló jogviszony egy vételi szerződés, ill. az esetleges szerelés, amelyet a vevő kifejezetten megrendel, és amelyet a Resch és/vagy valamely megbízott vállalat személyzete végez el, és amely csupán egy kiegészítő szolgáltatás, a vételi szerződés meglétének kizárása nélkül.


2. A vételi üzlet megkötése - Terméktulajdonságok

2.1 A vevőhöz a Resch által írásban benyújtott ajánlat írásos elfogadása és visszaigazolása után az a Resch-nél történt kézhezvétel után visszavonhatatlan vételi ajánlatnak minősül.

2.2 A vevő közvetlen rendeléseit, melyeket írásban kell megtenni, valamint a vevőnek továbbítania kell a Resch-hez, a Resch által történt kézhezvételt követő öt (5) nap után visszavonhatatlan vételi ajánlatnak minősül; ezek azonban csak akkor minősülnek elfogadottnak, ha azokat a Resch írásban visszaigazolja. A Resch által történő visszaigazolás postai úton, fax révén és/vagy e-mailben történik.

2.3 A termékek mennyisége, minősége és leírása, valamint az esetleges specifikációk és műszaki adatok a Resch ajánlatának (ha azt a vevő írásban elfogadta) vagy a vevő rendelésének (ha azt a Resch írásban elfogadta), valamint a Resch által létrehozott részletes felállítási tervnek (ha azt a vevő elfogadta) felelnek meg. Az olyan hiányosságok, amelyek a vevő által a Resch számára eljuttatott hibás gyártási adatok, pl. méretek, talajadottság, stb. következményei, kizárólag a vevőt terhelik.

2.4 Valamennyi értékesítési dokumentum, specifikáció és árlista szigorúan bizalmasan kezelendő és harmadik személyek számára nem tehető hozzáférhetővé. A nyomtatott és digitális formában közzétett értékesítési dokumentumok és prospektusok, a minták, a tervek és rajzok, valamint a hozzátartozó immateriális jogok, valamint az ajánlathoz és az elfogadáshoz tartozó dokumentumok, úgymint képek, műszaki rajzok és adatok, valamint méretek szellemi tulajdonjoga a Resch kizárólagos tulajdona.

2.5 A Resch fenntartja magának a jogot, hogy a termékeket a specifikáció és/vagy a működés tekintetében a gyártási folyamat során annyiban módosítsa, hogy ezen módosítások nem vezetnek a rendelés minőségének és használhatóságának romlásához.

2.6 A Resch a saját kizárólagos belátása szerint fenntartja magának a lehetőséget, hogy az esetleges módosítási kérelmeket, amelyeket a vevő a 2.1 szerinti ajánlatelfogadás vagy a 2.2 pont szerinti ötnapos határidő után írásban nyújtott be, méghozzá a megrendelt termék állapotának figyelembe vétele mellett, elfogadja. A Resch időben tájékoztatja a vevőt a módosítási kérelem esetleges elfogadásáról, függetlenül attól a körülménytől, hogy hiányzó visszajelzés nélkül a kérelem beérkezését követő két nap után ez elutasítottnak tekintendő. A kért módosításból és/vagy kiegészítésekből adódó költségeket egyedül a vevő viseli.

2.7 A vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a legtöbb Resch termékek esetében olyan gépekről és berendezésekről van szó, amelyek az európai 98/37/EK és 2006/42/EK CE irányelvek hatálya alá esnek, és így magukon viselik a CE jelölést és megfelelnek a harmonizált európai termékbiztonsági rendelkezéseknek. A felek közötti eltérő megállapodás hiányában a Resch semmiképp nem felel a nem EU országok nemzeti szabványaiért és rendelkezéseiért, amelyek a gépeknek és a termékeknek a szállítási és rendeltetési helyén érvényes gyártására, üzembevételére, viszonteladására, stb. vonatkoznak.


3. Árak – Szállítás – A vevő kötelezettségei

3.1 Az összes ár megfelel azoknak az adatoknak, amelyek az ajánlat visszaigazolás elfogadásában, ill. a rendelés elfogadásában vagy a Resch adott időpontban érvényes árlistájában szerepelnek. Az ár nem tartalmazza az Áfát. A nemzetközi üzlet esetén további megállapodás híján „ex works Resch & 3 GmbH/S.r.l./S.r.l.- Blumau/Prato all’Isarco (BZ/Olaszország)“ érvényesek az Incoterms 2000 szerint, ill. hazai üzlet esetén „ex works Resch & 3 GmbH/S.r.l.- Blumau/Prato all’Isarco (BZ/Olaszország)“ érvényesek, így nem tartalmazzák a szállítás, biztosítás, csomagolás és egyéb díjak költségét.

3.2 Az ajánlatokban és visszaigazolásokban szereplő árak kizárólag az ott felsorolt termékekre vonatkoznak; az esetleges további vagy szerelési megbízásokért, amelyekkel a vevő a Resch-t a vételi szerződés megkötése után bízza meg, azok az árak kerülnek alkalmazásra, amelyek az adott gyártás, ill. munka elvégzésének időpontjában érvényesek.

3.3 A Resch a vevő időben történő értesítése esetén és a termékek átadása előtt fenntartja magának a jogot, hogy az árakat oly módon emelje, mint ahogy azt az általános, az ellenőrzésen kívül eső áralakulás szükségessé teszi (például árfolyam ingadozások, valutaszabályozások, az anyag-, nyersanyag- és gyártási költségek bizonyítható növekedése), ill. az átadási határidők változása miatt.

3.4 A felek közötti eltérő megállapodás híján az ajánlatokban és visszaigazolásokban szereplő átadási határidők csupán jelzésértékűek, így nem kötelező érvényűek, ezért a Resch késedelmes átadása miatti felelőssége is kizárt. A kötelezően vállalt átadási határidők esetében is kizárt a Resch felelőssége késedelmes szállítás esetén, ha az a véletlenre, magasabb erőkre és nem a Resch-nek tulajdonítható okokra vezethető vissza, beleértve a harmadik személynek felróható eseteket is; a vevő tudja, hogy bizonyos, a Resch által a gyártáshoz és forgalmazáshoz használt nyersanyagok harmadik személytől származnak. Mindenképp kizárt a késedelmes szállításért járó felelősség, ha a késés a vevő olyan módosítási kérelmeire vezethető vissza, amelyeket a Resch elfogadott. A Resch továbbá fenntartja magának a részszállítások lehetőségét, ahol a még nem átadott termékek késedelmes leszállítása utáni felelősség szintén kizárt.

3.5 A speciális megállapodásoktól függetlenül az átadás nemzetközi ügylet esetén “ex works Resch & 3 GmbH/S.r.l.- Blumau/Prato all’Isarco (BZ/Olaszország)“ szerint történik az Incoterms 2000 szerint, ill. „ex works Resch & 3 GmbH/S.r.l.- Blumau/Prato all’Isarco (BZ/Olaszország)“ nemzeti ügylet esetén. Az átadási határidő a vevőnek a szállítási készültséget igazoló írásos közlemény átadásának pillanatában válik teljesítetté és betartottá. A megállapodott átadási határidőben (szállítási határidő) elhozásra és szállításra készen jelzett termékeket a vevőnek legfeljebb egy héten belül le kell hívnia. Máskülönben a Resch saját belátása szerint jogosult a termékeket a vevő költségére és kockázatára tárolni, valamint azokat, a vételár felének megfelelő heti tárolási díj ellenében az „ex works Resch & 3 GmbH/S.r.l. - Blumau/Prato all’Isarco (BZ/Olaszország)“ (Incoterms 2000) szerint nemzetközi ügylet esetén, ill. „ex works Resch & 3 GmbH/S.r.l.- Blumau/Prato all’Isarco (BZ/Olaszország)“ nemzeti ügylet esetén kiszámlázni a vevőnek.

3.6 A szereléssel/telepítéssel egybekötött szállítás esetén a vevő saját felelősségére vállalja, hogy a szerelési helyen gondoskodik a megfelelő biztonságról, és erre vonatkozóan betart minden törvényi rendelkezést. A vevőnek a szereléssel megbízott Resch és/vagy megbízott vállalat munkatársai számára a szerelési helyen időben rendelkezésre kell állítania a megfelelő mennyiségű áramot, présléget, vizet, további üzemi és üzemanyagokat, valamint a feldolgozandó munkaanyagokat (pl. fa) és a szükséges készülékeket, továbbá biztosítania kell a szerelési helyhez való szabad hozzáférést. Ha a megvett termék szerelése valamilyen okból, ami nem a Resch-nek, hanem a vevőnek róható fel, nem történt meg vagy nem fejezhető be, úgy a Resch jogosult a teljes szolgáltatás kiszámlázására a vételi szerződés szerint. A Resch fenntartja magának a jogot, hogy a teljes vagy részleges szerelési szolgáltatásokat egy vagy több egyéb vállalkozónak adjon ki. A szándékos vagy súlyos mulasztás kivételével a vevő kifejezetten mentesíti a Resch-t minden közvetlen személyi és/vagy dologi kár felelőssége alól, beleértve az ő alkalmazottai és/vagy munkatársai által okozott károkat is. Ezen kívül a vevő, kivéve a szándékos vagy durva mulasztás esetét, kifejezetten mentesíti a Resch-t minden közvetett kár, pl. kiesett nyereség, elmulasztott kamatok, gyártáskiesés, felelőssége alól is.


4. Fizetési feltételek

4.1 Minden egyéb megállapodástól függetlenül a fizetésnek legkésőbb a felek által megállapodott időpontig kell megtörténnie minden egyéb levonás nélkül, ahol a fizetés a Resch számára növekményesnek és egyben fixnek tekintendő. A fizetésnek a Resch székhelyén kell megtörténnie. A felek megállapodhatnak abban, hogy a vevő a saját, vagy a Resch által elfogadott egyéb bankon keresztül egy bankgaranciát és/vagy biztonsági garanciát és/vagy dokumentum-akkreditívet nyit. A dokumentum-akkreditív esetében meg van határozva, hogy az akkreditív-megnyitásnak a dokumentum-akkreditívokra vonatkozó általános irányelvek, 1993-as felülvizsgálat, ICC publikáció 500, szerint kell megtörténnie.

4.2 A fizetési cél túllépésekor kamatot kell fizetni az olasz törvény 231/2002 rendeletének 4. és 5. cikkelye szerint az európai 2000/35/EK irányelv figyelembe vétele mellett, illetve a mindenkori európai EURIBOR 6 kamatláb szerint 6 hónap + 7% mértékben, beleértve a fizetésbehajtás során felmerülő valamennyi díjat és költséget.

4.3 A Resch szabadon dönthet arról, hogy bármelyik pillanatban felfüggeszti vagy annulálja a vételi ügyletet, illetve akár módosíthatja a fizetési feltételeket, ha, saját belátása szerint, a vevő fizetési képességének körülményei megromlanának; ha a vevő a termék átadásának pillanatában még nem teljesítette fizetési kötelezettségeit (pl. az ár idő előtti kiegyenlítése, megelőző szállítások kifizetése, szerződéses biztosítások), úgy a Resch-nek lehetősége van – anélkül, hogy bármilyen összeg megfizetésére vagy kártérítésre kötelezné magát a vevővel szemben – az áru átadását bármely, még nyitott számla kiegyenlítéséhez kötni.

4.4 Ha a vevő az árat nem fizeti meg időben, a szerződés a vevő eladósodása miatt automatikusan semmisnek tekintendő; megállapodott részletfizetés esetén a vevő automatikusan és mindennemű értesítés nélkül elesik a határidő-kedvezményezettségtől. A Resch-nek ezért joga van valamennyi elvégzett szállítás fizetését azonnal megkövetelni, fenntartva magának a jogot a magasabb kár után járó kártérítésre.

4.5 A bármilyen jellegű kifogásolás vagy fellebbezés nem jogosítja fel a vevőt arra, hogy a megállapodott fizetéseket kihagyja vagy késleltesse. A vevő semmilyen kifogással vagy panasszal nem élhet a Resch-sel szemben, amíg nem teljesíti minden fennálló fizetési kötelezettségét, beleértve az áru kifizetését, amely a kifogásolás alapja.

4.6 Ha a felek megállapodtak abban, hogy a Resch viseli a célország vám- és importköltségeit, úgy az ajánlat visszaigazolás elfogadása vagy a rendelés és a termék kiszállítása között életbe lépő árnövekedés a vevőt terheli. Minden további, a vételi szerződéssel összefüggő díjat, adót és költséget a vevő visel.


5. Törvényi garancia

5.1 A vevő vállalja, hogy a termékeket a szállítóeszközökről történő lerakodás után ellenőrzi és az esetleges hiányosságokat legkésőbb a termék kézhezvételétől számított 8 napon belül jelzi, méghozzá írásban fax vagy válaszborítékkal mellékelt levélben, ahol mellékelni kell a szállítási levelet és a hiányosság pontos leírását. A szerelés/telepítés átvételekor a Resch által leszállított termékek esetében a felek teljes vagy részleges teljesítéskor átvételi jegyzéket állítanak ki. Az átvétel során tapasztalt hiányosságokat a Resch a lehető leggyorsabb módon kijavítja a megállapodott üzembevétel biztosítása érdekében. Rejtett hiányosságok esetén azokat az észrevételtől számított 8 napon belül kell jelezni; az elévülést ez nem érinti. A Resch a nem a nevezett határidőn belül jelzett hiányosságokért nem vállal felelősséget.

5.2 A jelen cikkely szerinti garancia az alábbi esetekben kizárt:

A szállítás szakszerűtlen elvégzésére és a termékek hibás tárolására visszavezethető hibák;
A megfelelő szerelési-, üzemi- és karbantartási utasítások figyelmen kívül hagyására, főként a szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű alkalmazásra visszavezethető hibák;
A vevő által hibásan megadott gyártási adatokra visszavezethető hiányosságok vagy eltérések;
elhasználódás és kopás esetén, amelyek rendeltetés- és szakszerű használat esetén is elkerülhetetlenek (természetes elhasználódás és kopás), ez főként az olyan fogyóeszközökre érvényes, mint a görgők, fűrészlapok, ékszíjak, kuplung, motor és hidraulikus szűrő, csapágy, vezető elemek, lehúzók (filc, nylon, réz), fogaskerekek és láncok, energiatovábbító láncok, tömlők, tömítések, kerekek, fékek és hasonlók;
A Resch termékek olyan hiányosságai vagy eltérései, amelyeken a Resch által nem engedélyezett módosítások/javítások/kiegészítések/cserék lettek elvégezve, és ezeket kívülálló harmadik személy végezte el.

5.3 A megtörtént kifogásolás után a Resch saját belátása szerint, illetve a hiányosságot kifogásoló jelentés átvételének szükségességétől függetlenül, végezheti el a pótlást és/vagy javítást, illetve adhat árengedményt. Továbbá kizárólag a Resch jogosult a hiányos terméket a helyszínen ellenőrizni vagy kérvényezni, hogy a terméket a vevő költségére küldjék vissza. A kifogásolt termékeket csak kifejezett engedély után lehet visszaküldeni a Resch-hez.

5.4 A szóban forgó garancia a Resch döntése alapján a termék cseréjére vagy javítására, ill. árengedményre, vagy a vételár visszaadására korlátozódik; a minden további közvetlen vagy közvetett kárért járó felelősség lehetősége, beleértve a kiesett nyereséget, ki van zárva.


6. Tulajdonjog fenntartása

6.1 A Resch által kiszállított és adott esetben szerelt termékek addig maradnak az ő tulajdonában, amíg a vevő ki nem fizette a teljes vételárat, beleértve a mellékköveteléseket, valamint az üzleti kapcsolatból származó valamennyi követelést. A tulajdonjog továbbá addig is a Resch-nél marad, amíg a Resch számára átadott váltók vagy csekkek nem lettek teljesen beváltva.


7. Alkalmazható jog – Bírósági illetékesség

7.1 Az általános értékesítési feltételek és a Resch valamint a vevő között fennálló jogviszony kizárólag az olasz törvények hatálya alá esik. A nemzetközi áruvételre vonatkozó, az Egyesült Nemzetek által jegyzett UNCITRAL egyezmény alkalmazását a felek kölcsönös egyetértésben kizárják.

7.2 A felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést érintő bármilyen jogvita esetén a kizárólagos bírói illetékesség a Bozen-i (Olaszország) bíróságot illeti meg.

7.3 Ez a szerződés németül készült és magyarra lett fordítva. Eltérések esetén a német verzió az irányadó.


A vevő kötelező érvénnyel kijelenti, hogy ismeri az eladó általános szerződési feltételeit, és hogy annak egyes klauzuláit a felek egymás között kialkudták, és így a vevő kifejezetten elfogadta.