VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI RESCH & 3 GMBH/S.R.L.

1. Rozsah platnosti – druh smlouvy

1.1 Tyto smluvní podmínky pro prodej strojů, zařízení a náhradních dílů (dále jen „výrobky“ ) společnosti Resch & 3 S.r.l. (dále jen „Resch“) platí výhradně, pokud nebudou změněny výslovnou písemnou dohodou, uzavřenou mezi smluvními stranami.

1.2 Předáním přijetí nabídky ke koupi nebo objednávky firmě Resch jsou tyto smluvní podmínky považovány kupujícím za uznané a jsou pro něj závazné.

1.3 U právního vztahu mezi smluvními stranami se jedná o kupní smlouvu a případná montáž, kterou si kupující výslovně vyžádá a bude provedena firmou Resch a/nebo pověřenou firmou, je pouze dodatečnou službou, aniž by vylučovala existenci kupní smlouvy.


2. Uzavření obchodu – vlastnosti výrobku

2.1 Při písemném přijetí a potvrzení obdržených nabídek firmy Resch ze strany kupujícího představují tyto potvrzené nabídky od jejich obdržení firmou Resch neodvolatelné obchodní nabídky.

2.2 Přímé objednávky kupujícího, které musí být provedeny písemně a kupující je musí předat firmě Resch, představují po uplynutí (5) pěti dnů od jejich obdržení firmou Resch rovněž neodvolatelnou obchodní nabídku; jsou však považovány za přijaté jen tehdy, když je firma Resch písemně potvrdila. Potvrzení firmou Resch probíhá poštou, faxem a/nebo e-mailem.

2.3 Množství, kvalita a popis jakož i případná specifikace a technické údaje výrobků odpovídají nabídce firmy Resch (jestliže ji kupující písemně přijme) nebo objednávce kupujícího (jestliže ji firma Resch písemně přijme), jakož i podrobnému montážnímu výkresu následně vypracovanému firmou Resch (jestliže jej kupující písemně akceptuje). Případné nedostatky vyplývající z chybného předání technických údajů výrobku, jako jsou například rozměry, vlastnosti podlahy atd. firmě Resch ze strany kupujícího, jdou výhradně k tíži kupujícího.

2.4 Veškeré prodejní podklady, specifikace a ceníky jsou přísně důvěrné a nesmějí být zpřístupněny třetím osobám. Duševní vlastnictví prodejních podkladů a prospektů v papírové i digitální formě, vzorků, plánů a výkresů, jakož i příslušných nehmotných práv, včetně dokumentů připojených k nabídkám a přijetí objednávky, jako jsou obrázky, technické výkresy, údaje a rozměry, jsou výhradním vlastnictvím firmy Resch.

2.5 Firma Resch si vyhrazuje právo pozměnit výrobky během výrobního procesu vzhledem ke specifikaci a/nebo funkčnosti, pokud těmito změnami nedojde ke zhoršení objednávky co do kvality a použitelnosti.

2.6 Firma Resch si vyhrazuje podle svého výhradního uvážení možnost přijmout případné požadavky na změny, které kupující předal písemně po obdržení přijetí nabídky firmou Resch podle článku 2.1 nebo po uplynutí pětidenní lhůty podle článku 2.2 výše, a to s přihlédnutím k již uskutečněnému pokroku výroby objednaného výrobku. Firma Resch bude kupujícího včas informovat o případném přijetí požadavků na změny, nehledě na to, že v případě neobdržení potvrzení po uplynutí dvou dnů od obdržení příslušné poptávky, bude tento požadavek považován za zamítnutý. Případné výlohy a další náklady, které vzniknou na základě požadované změny a/nebo dodatků, jdou výhradně k tíži kupujícího.

2.7 Kupující bere výslovně na vědomí, že se téměř u všech výrobků firmy Reich jedná o stroje a zařízení, které spadají do rozsahu působnosti Evropských směrnic CE č. 98/37/ES a č. 2006/42/ES, a tudíž jsou opatřeny značkou CE a odpovídají harmonizovaným evropským ustanovením o bezpečnosti výrobků. S výhradou jinak znějících písemných dohod mezi smluvními stranami neodpovídá firma Resch v žádném případě za národní normy a ustanovení ve státech mimo EU, které platí pro výrobu, uvádění do provozu, další prodej strojů a výrobků v místě dodávky nebo v místě určení.


3. Ceny – dodávka – povinnosti kupujícího

3.1 Veškeré ceny odpovídají údajům, obsaženým v příslušném přijetí potvrzení nabídky či přijetí objednávky nebo v aktuálně platnému ceníku firmy Resch a rozumějí se bez DPH. Platí, není-li sjednáno jinak, „ze závodu Resch & 3 GmbH/S.r.l. Blumau/Prato all’Isarco (BZ/Itálie)“ podle podmínek Incoterms 2000 pro mezinárodní obchody, či „vyplaceně ze skladu Resch & 3 GmbH/S.r.l. Blumau/Prato all’Isarco (BZ/Itálie)“ pro národní obchody a nezahrnují tudíž v žádném případě náklady na dopravu, pojištění, balení a ostatní poplatky.

3.2 Ceny obsažené v nabídkách a potvrzení se vztahují výhradně na výrobky uvedené v těchto dokumentech; pro případné dodatečné a montážní zakázky, které budou uděleny firmě Resch po uzavření kupní smlouvy, budou použity ty ceny, které budou aktuálně platné při realizaci příslušné výroby či prací.

3.3 Firma Resch si vyhrazuje právo zvýšit cenu po včasném informování kupujícího a před předáním výrobků tak, jak je to nutné na základě všeobecného vývoje cen, který nemůže prodávající ovlivnit (například kolísání směnečného kurzu, měnové regule, prokazatelný nárůst materiálových, surovinových a výrobních nákladů) nebo na základě změn termínů předání.

3.4 S výhradou jinak znějících dohod mezi smluvními stranami mají termíny předání uvedené v nabídkách a potvrzení pouze indikativní charakter a nejsou závazné, a proto je odpovědnost firmy Resch za opožděné předání vyloučena. I v případě závazně přislíbených termínů předání je odpovědnost firmy Resch za opoždění vyloučena v případě náhody, vyšší moci a v případech nezpůsobených firmou Resch, včetně případů způsobených třetími osobami; kupujícímu je známo, že některé suroviny používané firmou Reich k výrobě a prodeji, jsou odebírány od jiných dodavatelů. V každém případě je vyloučena odpovědnost za opožděné předání, jestliže k opoždění dojde na základě požadavků kupujícího na změny, které firma Resch akceptovala. Firma Resch si dále vyhrazuje možnost realizovat dílčí dodávky, přičemž je v tomto případě vyloučena odpovědnost za opožděnou dodávku výrobků ještě nepředaných.

3.5 Není-li sjednáno jinak, provádí se předání “ze závodu Resch & 3 GmbH/S.r.l. Blumau/Prato all’Isarco (BZ/Itálie)“ podle podmínek Incoterms 2000 pro mezinárodní obchody či „vyplaceně sklad Resch & 3 GmbH/S.r.l. Blumau/Prato all’Isarco (BZ/Itálie)“ pro národní obchody. Termín předání je považován za splněný a dodržený v okamžiku písemného sdělení kupujícímu o připravenosti k expedici. Výrobky ohlášené v ujednaném termínu předání (dodacím termínu) jako připravené k vyzvednutí či expedici musí kupující nejpozději do jednoho týdne odebrat. Jinak je firma Resch oprávněna uskladnit výrobky na náklady a nebezpečí kupujícího podle vlastního uvážení a vyúčtovat je kupujícímu s připočtením týdenního poplatku za skladování ve výši 0,5 kupní ceny, a to jako dodané „ze závodu Resch & 3 GmbH/S.r.l. Blumau/Prato all’Isarco (BZ/Itálie)“ podle podmínek Incoterms 2000 pro mezinárodní obchody či „vyplaceně sklad Resch & 3 GmbH/S.r.l. Blumau/Prato all’Isarco (BZ/Itálie)“ pro národní obchody.

3.6 Při dodávkách s montáží/instalací se kupující na vlastní odpovědnost zavazuje, že zajistí bezpečnost v místě montáže a dodrží veškerá zákonná ustanovení. Pracovníkům firmy Resch provádějícím montáž a/nebo pověřené firmě musí kupující v místě montáže poskytnout včas a v dostatečném množství elektrickou energii, stlačený vzduch, vodu, další provozní prostředky a pohonné hmoty jakož i zpracovávaný materiál (například dřevo) a potřebné přístroje a zařízení jakož i zajistit přístupnost k místě montáže. Pokud montáž předmětu koupě nebude realizována nebo nebude moci být ukončena z důvodu, který není na straně firmy Resch, nýbrž na straně kupujícího, je firma Resch oprávněna vyúčtovat veškeré práce podle kupní smlouvy. Firma Resch si vyhrazuje právo postoupit jak veškeré provádění montážních prací tak i jejich částečnou realizaci jednomu nebo několika jiným subjektům. S výhradou odpovědnosti za úmysl a hrubou nedbalost zbavuje kupující firmu Resch výslovně odpovědnosti za přímé škody při výkonu smluvních montážních činností vůči osobám a/nebo majetku, včetně odpovědnosti za škody způsobené ze strany jejích zaměstnanců a/nebo spolupracovníků. Dále výslovně zbavuje kupující firmu Resch, opět s výhradou odpovědnosti za úmysl a hrubou nedbalost, ručení za nepřímé škody, jako například ušlý zisk, ušlé úroky, výpadek výroby.


4. Platební podmínky

4.1 Není-li sjednáno jinak, musí být platba provedena nejpozději ve lhůtách ujednaných smluvními stranami a bez jakékoli srážky. Platba je považována za taxativní a fixní ve prospěch firmy Resch. Platby musí být realizovány v sídle firmy Resch. Smluvní strany mohou ujednat, že kupující si otevře prostřednictvím své banky nebo jiné banky akceptované firmou Resch bankovní záruku a/nebo pojistnou záruku a/nebo dokumentární akreditiv. V případě dokumentárního akreditivu je stanoveno, že otevření akreditivu bude provedeno v souladu se Všeobecnými směrnicemi a zvyklostmi pro dokumentární akreditivy, revize 1993, publikace ICC č. 500.

4.2 Při překročení doby splatnosti je třeba zaplatit úroky ve smyslu článku 4 a článku 5 italského zákonného rozhodnutí č. 231/2002, při realizaci Evropské směrnice č. 2000/35/ES, ve výši aktuální evropské úrokové sazby EURIBOR 6 měsíců + 7%, s připočtením veškerých nákladů a výloh spojených s vymáháním platby.

4.3 Je na vůli firmy Resch, aby v jakémkoli okamžiku přerušila nebo zrušila realizaci obchodu nebo aby změnila platební podmínky, jestliže by se podle jejího uvážení zhoršily okolnosti platební schopnosti kupujícího; pokud by kupující ještě nesplnil své platební povinnosti v okamžiku předání výrobků (například předčasná platba ceny, platba předchozích dodávek, smluvní zajištění), má firma Resch možnost – aniž by to s sebou přineslo platbu jakýchkoli částek nebo náhrad škody kupujícímu – podřídit předání zboží platbě jakékoli ještě neuhrazené faktuře.

4.4 Pro případ, že kupující ujednanou cenu neuhradí včas, bude smlouva automaticky na základě zavinění kupujícího považována za zrušenou; v případě ujednaných dílčích plateb kupující automaticky ztrácí tuto výhodu, bez nutnosti jakéhokoli sdělení. Firma Resch má tudíž právo požadovat platbu veškerých realizovaných dodávek, s výhradou práva na náhradu vyšší škody.

4.5 Reklamace nebo právní napadení jakéhokoli druhu neopravňují kupujícího přerušit ujednané platby nebo je platit opožděně. Kupující nemůže v žádném případě vznášet vůči firmě Resch ani námitky ani žaloby, dokud nesplní jakoukoli pozastavenou platbu, včetně platby zboží, na které se reklamace vztahuje.

4.6 Pokud je ujednáno, že firma Resch hradí clo a dovozní poplatky země určení, jdou zvýšení těchto poplatků, která vstoupí v platnosti v době mezi přijetím potvrzení nabídky nebo objednávky a expedicí produktů, k tíži kupujícího. Všechny ostatní poplatky, daně a náklady spojené s kupní smlouvou hradí kupující.


5. Zákonná záruka

5.1 Kupující se zavazuje, že výrobky zkontroluje při jejich vykládce z dopravních prostředků a že bude reklamovat závady nejpozději do 8 dnů od obdržení výrobků, a to písemně faxem nebo doporučeným dopisem s doručenkou, přičemž je třeba přiložit přepravní doklad a konkrétní popis druhu závad. Při převzetí montáže/instalačních prací ohledně dodaných výrobků firmou Resch sepíší smluvní strany při úplném nebo částečném ukončení montáže/instalačních prací formální protokol o přejímce. Závady zjištěné v průběhu přejímky odstraní firma Resch co nejrychleji, aby bylo zajištěno ujednané uvedení do provozu. V případě skrytých vad musí být provedena reklamace do 8 dnů od jejich zjištění; promlčení je tím nedotčeno. Za závady nereklamované během uvedených lhůt nepřejímá firma Resch žádnou odpovědnost.

5.2 Záruka podle tohoto článku je vyloučena v těchto případech:

Závady vzniklé na základě nesprávného provádění přepravy a nesprávného skladování výrobků;
Závady vzniklé na základě nedodržení předpokládaných montážních, provozních nebo údržbářských pokynů, zejména při neodborném používání nebo používání v rozporu s určením;
Závady nebo odchylky vzniklé na základě chybného uvedení technických dat výrobku kupujícím;
Při opotřebení, kterých se nelze vyvarovat ani při řádném používání v souladu s určením (přirozené opotřebení), to platí zejména pro díly podléhající rychlému opotřebení jako jsou vodicí kladky, pilové pásy, klínové řemeny, spojka, motor a hydraulický filtr, ložiska, vodicí prvky, stěrače (plst, nylon, mosaz), ozubená kola a řetězy, hadice, těsnění, pneumatiky, brzdy a podobně;
Závady nebo odchylky výrobku firmy Resch, na kterém byly provedeny změny/opravy/přídavky/výměny neschválené firmou Resch a tyto práce byly v každém případě provedeny třetími osobami.

5.3 Na základě podaného oznámení má firma Resch podle svého svobodného uvážení a nehledě na nutnost akceptace závady touto firmou možnost podle svého vlastního výběru buď provést výměnu a/nebo opravu či snížit cenu. Kromě toho má firma Resch výhradní možnost podrobit vadné výrobky zkoušce na místě nebo požádat, aby se tyto výrobky na náklady kupujícího zaslaly zpět. Reklamované výrobky se mohou zaslat zpět firmě Resch pouze v případě výslovného zmocnění.

5.4 Předmětná záruka se omezuje dle volby firmy Resch na výměnu výrobku, opravu, snížení ceny nebo na vrácení ceny; jakákoli další povinnost pro přímé nebo nepřímé škody, včetně ušlého zisku, je vyloučena.


6. Výhrada vlastnictví

6.1 Výrobky dodané a popřípadě montované firmou Resch zůstávají v jejím vlastnictví, dokud kupující zcela nezaplatí kupní cenu, včetně veškerých vedlejších pohledávek jakož všech pohledávek vyplývajících z běžného obchodního styku. Výhrada vlastnictví trvá nadále i tehdy, když nejsou zcela proplaceny směnky nebo šeky předané firmě Resch.


7. Použitelné právo – sídlo soudu

7.1 Pro tyto Všeobecné prodejní podmínky a pro veškeré právní vztahy mezi firmou Resch a kupujícím platí výhradně italské právo. Použití úmluvy UNCITRAL Spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se po vzájemné dohodě vylučuje.

7.2 Smluvní strany sjednávají, že výhradním sídlem soudu pro jakékoli spory tykající se této smlouvy je Bozen (Itálie).

7.3 Tato smlouva byla sepsána v německém jazyce a přeložena do českého jazyka. V případě nesrovnalostí je rozhodující německé znění.


Kupující právoplatně prohlašuje, že zná Všeobecné smluvní podmínky prodávajícího a že veškerá ustanovení byla mezi smluvními stranami projednána a následně kupujícím výslovně akceptována.