OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE FIRMY RESCH & 3 GMBH/S.r.l.

1. Zakres ważności – rodzaj umowy

1.1 Niniejsze warunki sprzedaży maszyn, urządzeń i części zamiennych (poniżej jako „produkty”) firmy Resch & 3 s.r.l. (poniżej jako „Resch”) obowiązują w tej formie wyłącznie wówczas, gdy strony nie zmienią ich w sposób jednoznaczny w trybie pisemnego porozumienia.

1.2 Niniejsze warunki handlowe uważa się za przyjęte przez nabywcę i wiążące go od chwili przekazania przez niego firmie Resch potwierdzonej oferty zakupu lub zamówienia.

1.3 Stosunek prawny łączący strony polega na umowie kupna. Ewentualny montaż, jednoznacznie zamówiony przez nabywcę i przeprowadzony przez pracowników firmy Resch oraz / albo pracowników firm trzecich, upoważnionych w tym zakresie przez firmę Resch, stanowi jedynie świadczenie dodatkowe, bez wyłączania istnienia umowy kupna.


2. Zawarcie umowy kupna – informacje o produktach

2.1 Od chwili nadejścia do firmy Resch pisemnie potwierdzonej i zamówionej przez nabywcę, przedłożonej mu przez firmę Resch oferty, nabiera ona charakteru nieodwołalnej oferty zakupu.

2.2 Bezpośrednie zamówienia nabywcy, dla których obowiązuje forma pisemna i wymóg przesłania ich do firmy Resch, nabierają po upływie 5 (pięciu) dni od ich nadejścia do firmy Resch charakteru nieodwołalnej oferty zakupu. Uważa się je jednak za przyjęte tylko wówczas, gdy Resch potwierdzi je w trybie pisemnym – listownie, faksem oraz / albo pocztą elektroniczną.

2.3 Ilości, jakość i opis oraz ewentualne specyfikacje i dane techniczne produktów będą zgodne z ofertą, przedstawioną przez firmę Resch, jeżeli nabywca pisemnie ją potwierdzi, bądź z zamówieniem nabywcy, jeżeli Resch potwierdzi je pisemnie, jak również z przygotowanym przez firmę Resch na tej podstawie, szczegółowym planem montażu, jeżeli nabywca potwierdzi go pisemnie. Ewentualne usterki, wynikłe na skutek błędnego przekazania firmie Resch przez nabywcę technicznych danych produktu, np. w zakresie wymiarów, cech podłoża itd., obciążają wyłącznie nabywcę.

2.4 Wszelkie dokumenty dotyczące sprzedaży, specyfikacje i cenniki należy traktować jako ściśle poufne i nie wolno ich udostępniać osobom trzecim. Wyłączne prawo własności intelektualnej w odniesieniu do dokumentacji sprzedażowej i prospektów w formie papierowej i cyfrowej, wzorów, planów i rysunków, a także w odniesieniu do związanych z nimi praw niematerialnych, łącznie z prawami, dotyczącymi dołączonych do ofert i potwierdzeń zamówień dokumentów, np. zdjęć, rysunków i danych technicznych oraz wymiarów, przysługuje firmie Resch.

2.5 Resch zastrzega sobie prawo do dokonywania w trakcie procesu wytwarzania takich zmian w produktach w zakresie ich specyfikacji oraz / albo sposobu ich działania, które nie spowodują negatywnego wpływu na realizację zamówienia pod względem oczekiwanej jakości i użyteczności.

2.6 Resch zastrzega sobie do własnego wyłącznego uznania decyzję o zaakceptowaniu ewentualnych próśb w sprawie zmian w produktach, zgłoszonych przez nabywcę pisemnie już po nadejściu do firmy Resch potwierdzenia oferty zgodnie z art. 2.1 lub też już po upływie pięciodniowego terminu zgodnie z art. 2.2. Resch uwzględni przy tym aktualny stan procesu produkcyjnego zamówionego produktu. Odpowiednio wcześnie Resch poinformuje nabywcę o ewentualnie zaakceptowanej prośbie o dokonanie zmian, bez uszczerbku dla okoliczności, że w przypadku braku odpowiedzi po upływie dwóch dni od otrzymania zapytania uważa się je za załatwione odmownie. Ewentualne wydatki i inne koszty dodatkowe, powstałe wskutek wnioskowanych zmian oraz / albo dodatkowych świadczeń, obciążają wyłącznie nabywcę.

2.7 Nabywca przyjmuje bez zastrzeżeń do wiadomości fakt, że prawie wszystkie produkty firmy Resch to maszyny i urządzenia, podlegające przepisom dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/37/WE i nr 2006/42/WE, a zatem posiadają oznaczenie CE i spełniają zharmonizowane przepisy norm europejskich w zakresie bezpieczeństwa użytkowania produktów. Z zastrzeżeniem innych pisemnych uzgodnień między stronami firma Resch w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z normami krajowymi i przepisami krajów niebędących członkami Unii Europejskiej, dotyczącymi wytwarzania, uruchamiania, odsprzedaży itd. maszyn i produktów w miejscu dostawy lub przeznaczenia.


3. Ceny – dostawa – obowiązki nabywcy

3.1 Wszystkie ceny są zgodne z informacjami, podanymi w danym potwierdzeniu oferty lub potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, bądź też z cenami podanymi w aktualnym w danym terminie cenniku firmy Resch. Ceny te nie zawierają podatku VAT. W braku odrębnych uzgodnień skalkulowane są na warunkach „EXW Resch & 3 GmbH/S.r.l. - Blumau/Prato all’Isarco (BZ/Włochy)” zgodnie z przepisami Incoterms 2000, dotyczącymi między-narodowej sprzedaży produktów, lub na warunkach „franco magazyn Resch & 3 GmbH/S.r.l. - Blumau/Prato all’Isarco (BZ/Włochy)” dla krajowych transakcji sprzedaży, a tym samym nie zawierają kosztów transportu, ubezpieczenia, opakowań i innych opłat.

3.2 Ceny, podane w ofertach lub zamówieniach, odnoszą się wyłącznie do produktów, opisanych w tych ofertach lub zamówieniach. Do ewentualnych zleceń dodatkowych lub montażowych, udzielonych firmie Resch już po zawarciu umowy kupna, stosuje się ceny, obowiązujące w terminie realizacji określonej produkcji lub wykonania określonych prac.

3.3 Resch zastrzega sobie możliwość, aby – po uprzednim poinformowaniu nabywcy i przed przekazaniem produktów – podnieść cenę sprzedaży na tyle, na ile jest to konieczne w związku z ogólną, obiektywną tendencją rozwoju cen (np. wahania kursu walutowego, regulacje walutowe, udokumentowany wzrost kosztów materiałów, surowców i produkcji) lub w związku ze zmianą terminów przekazania produktów.

3.4 Z zastrzeżeniem innych uzgodnień między stronami terminy przekazania produktów, podane w ofertach i zamówieniach, mają jedynie charakter orientacyjny i nie są wiążące. Dlatego też wyklucza się odpowiedzialność firmy Resch w zakresie opóźnień w przekazaniu produktów. Również w przypadku przyrzeczonych w sposób wiążący terminów przekazania wyklucza się odpowiedzialność firmy Resch za opóźnienia, wynikłe na skutek działania przypadku, siły wyższej oraz na skutek wydarzeń, którymi nie można obciążyć firmy Resch, w tym także zdarzeń, zawinionych przez osoby trzecie. Nabywcy wiadomo, że niektóre surowce, stosowane przez firmę Resch w procesie produkcji i dystrybucji, dostarczane są przez dostawców obcych. W każdym przypadku wyklucza się odpowiedzialność za opóźnienia w przekazaniu produktów, wynikłe na skutek realizacji zmian wnioskowanych przez nabywcę i zaakceptowanych przez firmę Resch. Ponadto Resch zastrzega sobie prawo realizacji dostaw częściowych, przy czym w takim przypadku wyklucza się odpowiedzialność za opóźnioną dostawę produktów jeszcze nieprzekazanych.

3.5 Bez uszczerbku dla możliwości zastosowania innych uzgodnień przekazanie produktów następuje na warunkach „EXW Resch & 3 GmbH/S.r.l. - Blumau/Prato all’Isarco (BZ/Włochy)” zgodnie z przepisami Incoterms 2000, dotyczącymi międzynarodowej sprzedaży produktów, lub na warunkach „franco magazyn Resch & 3 GmbH/S.r.l. - Blumau/Prato all’Isarco (BZ/Włochy)” dla krajowych transakcji sprzedaży. Termin przekazania uważa się za wykonany i dotrzymany z chwilą przekazania nabywcy pisemnej informacji o gotowości do wysłania produktów. Najpóźniej w ciągu jednego tygodnia od uzgodnionego terminu przekzania (termin dostawy) nabywca musi zgłosić się w sprawie produktów, wymienionych w informacji jako gotowe do odbioru lub wysyłki, w przeciwnym bowiem razie firma Resch ma prawo złożenia produktów według własnego uznania na magazyn na koszt i ryzyko nabywcy i zafakturowania ich jako dostarczone na warunkach „EXW Resch & 3 GmbH/S.r.l. - Blumau/Prato all’Isarco (BZ/Włochy)” zgodnie z przepisami Incoterms 2000, dotyczącymi międzynarodowej sprzedaży produktów, lub na warunkach „franco magazyn Resch & 3 GmbH/S.r.l. - Blumau/Prato all’Isarco (BZ/Włochy)” dla krajowych transakcji sprzedaży, za obciążeniem nabywcy dodatkową opłatą za ich składowanie w wysokości 0,5 ceny sprzedaży za tydzień.

3.6 W przypadku dostaw połączonych z montażem lub instalacją obowiązkiem nabywcy jest zapewnienie na własną odpowiedzialność bezpieczeństwa w miejscu montażu i spełnienia w tym zakresie wszelkich wymogów ustawowych. Pracownikom montażowym firmy Resch oraz / albo firm trzecich, upoważnionych przez firmę Resch, należy w miejscu montażu udostępnić – w odpowiednim czasie i w wystarczającej ilości – prąd, sprężone powietrze, wodę, a także inne surowce i materiały pomocnicze, napędowe oraz materiały do obróbki (np. drewno), jak również potrzebne oprzyrządowanie. Nabywca ma im także zapewnić dostęp do miejsca montażu. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu – zaistniałego po stronie nabywcy, a nie firmy Resch – montaż przedmiotu sprzedaży nie nastąpi lub nie będzie go można doprowadzić do końca, firmie Resch będzie przysługiwać prawo zafakturowania nabywcy całości usługi zgodnie z zakresem opisanym w umowie kupna. Resch zastrzega sobie prawo do zlecenia całości lub części prac montażowych do wykonania jednej lub kilku firmom obcym. Z zastrzeżeniem odpowiedzialności w przypadku działania rozmyślnego lub rażąco niedbałego nabywca jednoznacznie zwalnia firmę Resch z odpowiedzialności z tytułu bezpośrednich szkód osobowych oraz / albo materialnych, zaistniałych w trakcie realizacji określonych umową prac montażowych, łącznie z odpowiedzialnością za szkody, spowodowane przez pracowników lub współpracowników firmy Resch. Ponadto – zawsze z zastrzeżeniem odpowie-dzialności w przypadku działania rozmyślnego lub rażąco niedbałego – nabywca jednoznacznie zwalnia firmę Resch z odpowiedzialności z tytułu szkód pośrednich, np. utracone zyski lub odsetki, przerwa w produkcji.


4. Warunki płatności

4.1 Bez uszczerbku dla możliwości zastosowania innych uzgodnień płatność musi nastąpić w ciągu i najpóźniej do momentu upływu terminu, uzgodnionego przez strony, oraz bez jakichkolwiek potrąceń, uznanych taksatywnie i wiążąco na korzyść firmy Resch. Zapłata następuje w miejsu siedziby firmy Resch. Strony mogą uzgodnić, że nabywca za pośrednictwem swojego lub też innego, akceptowanego przez firmę Resch banku, otworzy gwarancję bankową oraz / albo ubezpieczeniową oraz / albo akredytywę dokumentową. Odnośnie akredytywy dokumentowej uzgadnia się, że zostanie ona otwarta zgodnie z „Jednolitymi Zwyczajami i Praktyką dla Akredytyw Dokumentowych”, wersja z 1993 r., broszura Międzynarodowej Izby Handlowej nr 500.

4.2 W przypadku przekroczenia terminu płatności nabywca uiści odsetki, naliczone na podstawie art. 4 i art. 5 włoskiego dekretu ustawowego nr 231/2002, implemen-tującego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2000/35/WE, w wysokości aktualnej stopy procentowej kredytów na rynku europejskim EURIBOR 6m + 7 %, z doliczeniem wszelkich kosztów i wydatków, związanych ze ściągnięciem płatności.

4.3 Firmie Resch pozostawia się swobodę podjęcia w każdej chwili decyzji o wstrzymaniu lub anulowaniu realizacji sprzedaży lub też o zmianie warunków płatności, jeżeli – według rozeznania firmy Resch – pogorszy się zdolność płatnicza nabywcy. Jeśli nabywca w chwili przekazania produktów jeszcze nie dopełnił swojego obowiązku uregulowania płatności (np. przedterminowa zapłata ceny, zapłata za poprzednie dostawy, zabezpieczenia umowne), firma Resch ma prawo – bez powodowania tym samym zaistnienia konieczności wypłaty na rzecz nabywcy jakichkolwiek kwot lub odszkodowań – uzależnić przekazanie produktów od zapłaty każdej jeszcze nieuregulowanej faktury.

4.4 Jeśli nabywca nie zapłaci terminowo uzgodnionej ceny, oznacza to automatyczne rozwiązanie umowy z winy nabywcy. W przypadku uzgodnionych płatności ratalnych nabywca automatycznie traci przyznane mu udogodnienia terminowe układu ratalnego, bez konieczności odrębnego powiadomienia. Wówczas firma Resch ma prawo zażądać natychmiastowej zapłaty za wszystkie zrealizowane dostawy, z zastrzeżeniem prawa do roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód o większym zakresie.

4.5 Reklamacje i skargi jakiegokolwiek rodzaju nie uprawniają nabywcy do wstrzymywania lub opóźniania uzgodnionych płatności. W żadnym wypadku nabywca nie może podnosić zarzutów lub wnosić pozwów wobec firmy Resch, dopóki nie ureguluje każdej opóźnionej płatności, łącznie z płatnością za produkty, których reklamacja dotyczy.

4.6 Jeżeli strony uzgodniły, że firma Resch poniesie koszty opłat celnych i wwozowych kraju przeznaczenia, wówczas podwyżki tychże, jakie będą mieć miejsce w okresie od przyjęcia potwierdzenia oferty lub zamówienia do wysyłki produktów, obciążą nabywcę. Wszelkie pozostałe, związane z umową kupna, opłaty, podatki i koszty poniesie nabywca.


5. Gwarancja ustawowa

5.1 Nabywca zobowiązuje się do sprawdzenia produktów w trakcie ich rozładunku ze środków transportu i zgłoszenia informacji o wadach w terminie 8 dni od otrzymania produktów. Zgłoszenie wad wymaga formy pisemnej (fax lub list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), przy czym do zgłoszenia należy dołączyć dokument transportowy i konkretny opis rodzaju wad. W razie wykonania przez firmę Resch prac montażowych lub instalacyjnych przy dostarczonych produktach z chwilą całkowitego lub częściowego zakończenia prac montażowych lub instalacyjnych strony sporządzą formalny protokół ich odbioru. Firma Resch jak najszybciej usunie usterki, stwierdzone w trakcie odbioru, aby umożliwić przeprowadzenie uzgodnionego uruchomienia. W przypadku wad ukrytych reklamację należy złożyć w ciągu 8 dni od ich stwierdzenia. Nie narusza to prawa do zastosowania przedawnienia. Firma Resch nie ponosi odpowiedzialności za wady, co do których nie zgłoszono reklamacji stosownie do podanych terminów.

5.2 W następujących przypadkach wyklucza się gwarancję, opisaną w poprzednim artykule:

wady, spowodowane nieprawidłowym sposobem transportowania i wadliwym składo-waniem produktów;
wady, spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń, dotyczących montażu, eksploatacji i konserwacji, w szczególności w razie niefachowego lub niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania produktów;
wady albo różnice/odchylenia, spowodowane błędami w technicznych danych produkcyjnych, podanych przez nabywcę;
użycie produktów, nieuniknione nawet przy zgodnym z przeznaczeniem i fachowym użytkowaniem produktów (zużycie naturalne), co szczególnie dotyczy takich części zużywalnych, jak krążki jezdne, tarcza piły taśmowej, pas klinowy, sprzęgło, silnik i filtr hydrauliczny, łożysko, krążki jezdne, elementy prowadzące, zgarniacz (filc, nylon, mosiądz), koła zębate i łańcuchy, łańcuchy zasilające, węże giętkie, uszczelki, opony i hamulce itp.;
wady albo różnice/odchylenia w produkcie firmy Resch, w obrębie którego przeprowadzono bez zgody firmy Resch zmiany, naprawy, montaż dodatków lub wymianę elementów, a prace te wykonały osoby obce.

5.3 W oparciu o zgłoszenie wad firma Resch według własnego uznania i bez uszczerbku dla konieczności uprzedniego uznania wady może zgodnie z własnym wyborem przeprowadzić wymianę oraz / albo naprawę bądź też udzielić upustu z ceny. Ponadto Resch jednoznacznie zastrzega sobie prawo zbadania wadliwych produktów na miejscu lub też wnioskowania ich zwrotu na koszt nabywcy. Reklamowane produkty można odesłać firmie Resch jedynie za jej uprzednim jednoznacznym zezwoleniem.

5.4 Stosownie do decyzji firmy Resch przedmiotowa gwarancja ogranicza się do wymiany produktu, jego naprawy, udzielenia upustu lub do zwrotu ceny. Wyklucza się jakiekolwiek inne zobowiązanie w zakresie szkód bezpośrednich lub pośrednich, łącznie z żądaniem zwrotu utraconych zysków.


6. Zastrzeżenie własności

6.1 Produkty dostarczone i ewentualnie zamontowane przez firmę Resch pozostają jej własnością do czasu, aż nabywca ureguluje w całości cenę sprzedaży wraz z należnościami za wszelkie świadczenia dodatkowe oraz za wszelkie inne świadczenia, wykonane w ramach istniejącego powiązania gospodarczego stron. Zastrzeżenie własności zachowuje ważność do momentu, aż weksle i czeki przekazane firmie Resch zostaną w całości zrealizowane.


7. Przepisy prawa i podsądność

7.1 Do niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych i wszelkich relacji prawnych między firmą Resch i nabywcą stosuje się wyłącznie przepisy prawa włoskiego. Strony wspólnie uzgadniają wykluczenie zastosowania przepisów konwencji UNCITRAL, regulującej międzynarodowe umowy handlowe.

7.2 Strony uzgadniają, że siedzibą sądu właściwego dla rozstrzygnięć we wszelkiego rodzaju sporach, dotyczących niniejszej umowy, jest wyłącznie Bolzano, Włochy.

7.3 Niniejszą umowę sporządzono w języku niemieckim i przetłumaczono na język polski. W razie rozbieżności obowiązuje wersja niemieckojęzyczna.


Nabywca oświadcza w sposób wiążący w świetle prawa, że znane mu są Ogólne Warunki Handlowe sprzedawcy oraz, że wszystkie ich postanowienia zostały przez strony uzgodnione, a co za tym idzie, nabywca jednoznacznie zaakceptował ich treść.